Hondenmassage Saskia, gevestigd aan Eendrachtstraat 28, 3785 KV Zwartebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als klant in mijn praktijk voor hondenmassage heb je het recht om te weten hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga.
Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hondenmassage Saskia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Hondenmassage Saskia alleen verwerkt voor het uitvoeren van de gegeven opdracht, zijnde het behandelen van jouw dier en de hierbij behorende administratie.
Voor deze doelstelling kan Hondenmassage Saskia de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– voor- en achternaam
– adres, postcode en woonplaats
– telefoonnummer
– e-mail adres
– gegevens van je dier: naam, geslacht, leeftijd, medische voorgeschiedenis
– naam van de behandelend dierenarts

Verstrekking aan derden
Hondenmassage Saskia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Binnen Hondenmassage Saskia blijven de oude patiëntengegevens bewaard, tenzij je aangeeft dat je wilt dat ik deze vernietig.

Beveiliging
Middels passende technische en organisatorische maatregelen bescherm ik jouw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerken. Zo gelden in mijn praktijk de volgende maatregelen:
– ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computer
– ik evalueer regelmatig mijn maatregelen die ik getroffen heb om uw privacy te waarborgen

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je heb ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. ik kan je hierbij vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk, dan hoor ik dat graag van je, zodat ik dit kan aanpassen. Je hebt hiernaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt na het lezen van deze privacyverklaring, neem dan even contact met mij op.

Contactgegevens
Hondenmassage Saskia
Eendrachtstraat 28, 3785 KV Zwartebroek
06-28197503
saskia_deweerd@hotmail.com